Rozkład dnia

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST W GODZINACH OD 8.00 DO 13.00

7.00-8.00 * schodzenie się dzieci
* stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym
8.00-8.45 * zabawy indywidualne i w grupach,
* korzystanie z gier i układanek stolikowych,
* zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,
* prace porządkowe w sali,
* zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,* ćwiczenia poranne.
8.45-9.00 * przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk,* czynności samoobsługowe
9.00-9.30 * doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,* kulturalne zachowanie się przy stole.
9.30-10.15 Zajęcia edukacyjne w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową – uwzględniające podział na grupy wiekowe w/g 15 obszarów edukacyjnych:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci:porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
4. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń.
12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
10.15-11.15 Przygotowania do wyjścia na dwór:
* ubieranie się dzieci – wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy – zachowanie kolejności zakładania odzieży,
* wdrażanie do samodzielności.
* zabawy dowolne na placu przedszkolnym,
* zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych,
* spacery, wycieczki, zachowanie bezpieczeństwa,
* przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie
* w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację.
11.15-11.30 Powrót z dworu, czynności samoobsługowe w szatni.
11.30-12.00 Przygotowanie dzieci do obiadu:
* wdrażanie dzieci do samoobsługi,
* wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.
12.00-12.30 Obiad:
* praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem,
* zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,
* dbanie o utrzymanie czystości na stolikach
12.30-13.00 * odpoczynek poobiedni,
* słuchanie bajek relaksacyjnych,
* zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych.
13.00-16.00 Realizacja propozycji dzieci i nauczycielki:w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,
* praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,
* zajęcia specjalistyczne,
* zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
* prace porządkowe.