Ekostrażnicy – zakończenie projektu

W okresie od 05.09.2016 r. do 22.11.2016r. w Przedszkolu Publicznym „Tęczowa Kraina” realizowany był Program ekologiczny pn „Eko-strażnicy w obronie lasów”.

Głównym założeniem programu było podniesienie świadomości i kształtowanie postaw proekologicznych wobec środowiska przyrodniczego. Zaangażowanie środowiska rodzinnego w działania podejmowane na rzecz ochrony lasów oraz integracja środowisk przedszkolnych z powiatu dzierżoniowskiego Zawarte w nim treści były realizowane we współpracy ze środowiskiem rodzinnym oraz środowiskiem lokalnym. Koordynatorem zadania była Dyrektor przedszkola Barbar Mazur oraz nauczycielki Urszula Zalewska i Marta Bagińska.

Zakładana liczba uczestników – to 300 osób, w tym dzieci, nauczyciele i rodzice.

Od 5 września 2016 roku trwała akcja informacyjna o realizacji programu., W siedzibie przedszkola oraz placówkach oświaty i kultury na terenie miasta umieszczono plakaty opisujące program wraz z działaniami do realizacji. Równocześnie do przedszkoli w powiecie dzierżoniowskim, została skierowana informacja o konkursie piosenki pn „W rozśpiewanym lesie”. W drugiej połowie września rozpoczęto realizację zadania. Blisko 3 miesiące prowadzono działania ekologiczne obejmujące – zajęcia edukacyjne, warsztatowo-teatralne i terenowe oraz wyjazdy edukacyjno-przyrodniczo-krajoznawcze.

Kolejno placówki przedszkolne powiatu dzierżoniowskiego potwierdziły swój udział w konkursie piosenki ekologicznej.

Cele programu:
1. Podniesienie świadomości i kształtowanie postaw proekologicznych.
2. Poznawanie motywów i sposobów ochrony i kształtowania środowiska,
3. Kształtowanie umiejętności dostrzegania zjawisk w różnych ekosystemach, w tym leśnym, przewidywanie i ocena pewnych następstw obserwowanych zjawisk przyrodniczych i czynów człowieka,
4. Aktywne uczestnictwo w poznawaniu przyrody poprzez oglądanie, szukanie, obserwowanie, badanie i doświadczanie.
5. Formowanie i umacnianie pozytywnych przekonań i postaw wobec środowiska leśnego, ocena oddziaływania człowieka na ekosystemy oraz skutki negatywnych działań na środowisko;
6. Nakierowanie dzieci oraz ich rodzin na drogę ekorozwoju z zachowaniem naturalnych procesów, warunków i zasad, które stwarzają gwarancję życia w całym jego bogactwie i różnorodności.

Środki na realizację programu w formie dotacji w wysokości 4 000,00 zł pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, natomiast wkład własny w wysokości 500 zł. finansowała Gmina Piława Górna.

I. W pierwszym etapie projektu:
1. Dokonano zaplanowanych zakupów:
2. Przeprowadzono akcję informacyjną skierowana do dzieci i rodziców, mieszkańców miasta oraz zaprzyjaźnionych przedszkoli z powiatu dzierżoniowskiego.
a) rozmieszczono plakat o przyjętym do realizacji programie w placówkach oświatowo-kulturalnych na terenie Piławy Górnej oraz w Urzędzie Miasta wraz z informacją o dofinansowaniu z WFOŚiGW we Wrocławiu
b) zaproszono zaprzyjaźnione placówki przedszkolne do wspólnych działań ekologicznych w ramach opracowanego programu „Eko-strażnicy w obronie lasów”. Przesłano propozycję działań oraz zaproszenia wraz z regulaminem konkursu piosenki ekologicznej.
c) na stronie internetowej przedszkola, w okresie trwania programu, sukcesywnie zamieszczono informację o przebiegu realizacji podejmowanych działań.
d) w połowie i na zakończenie przekazano informację o realizacji programu na stronę Urzędu Miasta oraz do gazety Wieści z Piławy Górnej

II. W drugim etapie projektu:
1. Realizowano działania edukacyjne zawarte w Programie ekologicznym pn. „Eko-strażnicy w obronie lasów”:
a) we wszystkich grupach wiekowych odbyły się zajęcia i zabawy edukacyjne tematycznie związanych z programem. W zajęciach uczestniczyło 175 dzieci. Omówiono min tematy: „Las i jego mieszkańcy”, „Co wiemy o jesiennym lesie”, „Poranek na leśnej polanie”, ” Co się dzieje gdy brakuje lasu”, „Co wiemy o jesieni”, „W ochronie lasów” itp.
W grupach starszych przeprowadzono quiz pn. „Czy znasz te zwierzęta?”. Dzięki, któremu dzieci mogły wykazać się wiedzę na temat zwierząt leśnych, charakterystycznych cech ich wyglądu, odgłosów, budowy ciała i miejsc w których zamieszkują.
15 listopada 2016 odbyło się spotkanie z leśnikiem pod hasłem „Las – dom zwierząt”. Pan leśniczy opowiadał dzieciom o zwierzętach, drzewach i roślinach polskich lasów z wyszczególnieniem lasów naszego regionu.

W czasie prowadzonych zajęć korzystano z pomocy zakupionych w ramach programu, takich jak: pomoce audio-wizualne „Dźwięki leśne” „Słuchamy rozpoznajemy i naśladujemy dźwięki”; figury do zabawy „Leśne zwierzęta”; puzzle przyrodnicze „Fauna i flora – Łąka” „Las nad i pod ziemią”; gra dydaktyczna „Grzybobranie”; program multimedialny „Ptaki, płazy i ssaki w swoim otoczeniu”; „Zdrowe liczbowe układanki”; foliogramy i karty pracy „Eko system lasu”

W dniach od 15 i 19 września 2016 r. dzieci uczestniczyły w akcji „Sprzątanie świata”, którą poprzedziły zajęcia z zakresu segregacji śmieci pn „Ziemia smutna i wesoła” „Nie tylko dzieci segregują śmieci”. Wyposażeni w rękawice i worki jednorazowe dzieci wraz z rodzicami sprzątały najbliższe otoczenie przedszkola, pobliskie osiedle mieszkaniowe i parku miejskiego.
Przeprowadzono również zajęcia plastyczne związane z zagadnieniami ekologicznymi, ochroną przyrody i środowiskiem leśnym. Dzieci prezentowały swoje umiejętności i zdobytą wiedzę w formie prac plastycznych. W pracach korzystano również z tworzywa przyrodniczego. Wytwory dzieci prezentowane były na bieżąco w formie wystaw prac plastycznych, plakatów i tablic informacyjnych w szatniach np.: „Jesienne drzewo”, „Kasztankowe obrazki” „Las i jego mieszkańcy”
W ramach zajęć edukacyjnych 25 października 2016 roku przeprowadzono warsztaty teatralnych pod hasłem „Eko-strażnicy” z udziałem aktorów Teatru Humoru Igraszka. Przedszkolaki uporządkowały swoja wiedzę na temat segregowania śmieci, skutków zanieczyszczeń oraz dowiedziały się, że posiadanie zwierząt to wielka odpowiedzialność za sprzątanie ich zanieczyszczeń w mieście.

b) w ramach zajęć warsztatowych dzieci z grup starszych wzięły udział w wyjazdach edukacyjno-przyrodniczo-krajoznawczych. W październiku przedszkolaki odwiedziły Stację Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Świdnica, gdzie odbyły się zajęcia warsztatowe dotyczące roli drzew w środowisku. Stacja prowadzi działalność upowszechniającą wiedzę o środowisku leśnym, zrównoważonej gospodarce leśnej i funkcjonowaniu ekosystemów leśnych. 100 osób – dzieci z rodzicami, miało okazję zobaczyć Jaskinię Nietoperzy i usłyszeć ciekawostki z życia tych latających ssaków. Pani leśnik, opowiedziała także dzieciom o ekosystemie lasów, omówiła żyjące w lesie zwierzęta, uświadomiła jak ważną rolę w ochronie lasów pełni człowiek. Na zakończenie przedszkolaki obejrzał bajkę edukacyjna „Dzik Ryjo”, która utrwaliła im wiadomości o „leśnym życiu”.

Kolejno 15 października i 7 listopada 2016 r. odbyły się wycieczki dzieci z rodzicami do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu. Przedszkolaki podczas zajęć audio-wizualnych pn „Las i jego mieszkańcy” poznały piętrową budowę lasu, oraz różnorodne sposoby odróżniania gatunków drzew. Rozpoznawały i nazywały zwierzęta występujące w lesie, określały środowiska życia zwierząt. Zajęcia ukierunkowane były na wskazanie zagrożeń dla dzikiej przyrody oraz omówienie metod ochrony lasu.
Na zajęciach warsztatowych poznały technologię i samodzielne wykonały papier czerpany, tworząc na nim piękne obrazy.
Miały także okazję obejrzeć „W ośrodku rehabilitacji zwierząt” żywe bociany, jastrzębie i sowy oraz budki lęgowe, domki dla ptaków i domki-hotele dla owadów pożytecznych w „Zakątku pożytecznych zwierzątek”

W dniu 18 października starszaki i średniaki wraz z rodzicami odwiedziły leśniczówkę na terenie naszego miasta Na początku spotkania przy ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej Pan leśniczy opowiedział o swojej pracy, o lesie i mieszkających w nim zwierzętach. Dzieci dowiedziały się w jaki sposób pomóc przetrwać zwierzętom zimę, dlaczego niektóre zwierzęta gromadzą zapasy na zimę a niektóre zapadają w sen zimowy. Następnie podczas spacer po lesie dowiedziały się czym różnią się poszczególne gatunki drzew i jak odróżnić drzewo liściaste od iglastego. Leśniczy wytłumaczył dzieciom dlaczego niektóre drzewa w lesie są wycinane.

Otaczająca przyroda wzbudziła w dzieciach zachwyt. Możliwość bezpośredniego kontaktu dostarczyła im wielu wspaniałych przeżyć i wzbudziła ogromną radość. Zajęcia te uświadomiły im, że przyrodę należy kochać i szanować jak przyjaciela oraz to, że także one są za nią odpowiedzialne.

III W etapie projektu:
1. Zrealizowano działania podsumowujące Programie ekologicznym pn. „Eko-strażnicy w obronie lasów”:
a) 18 listopada przeprowadzono Konkurs Piosenki Ekologicznej pod hasłem „W rozśpiewanym lesie”. Konkurs odbył się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Piławie Górnej. Uczestnikami konkursu były dzieci z 12 zaprzyjaźnionych placówek powiatu dzierżoniowskiego.:
-­ Przedszkole Publiczne nr 1, im. Jana Brzechwy w Dzierżoniowie;
-­ Przedszkole Niepubliczne nr 3 „Pod Topolą” w Dzierżoniowie;
-­ Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Dzierżoniowie;
-­ Niepubliczne Przedszkole „Szóstka” w Dzierżoniowie;
-­ Przedszkole Publiczne „Na Akacjowym Wzgórzu” w Łagiewnikach;
-­ Gminne Przedszkole Publiczne w Piławie Dolnej;
-­ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, im. Ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej;
-­ Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Krasnoludki” w Bielawie
-­ Przedszkole Publiczne nr 2 im. Marii Konopnickiej w Pieszycach
-­ Przedszkole Publiczne w Niemczy
-­ Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne w Bielawie
-­ Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej
Do konkursu przystąpiło 36 dzieci wraz z opiekunami, które zaprezentowały się w piosenkach tematycznie związanych z lasem, przyrodą i ochroną środowiska. Wszystkie występy małych artystów oceniane były brawami. Każdy wykonawca otrzymał nagrody w postaci foto kubka. Wręczono także dyplomy i podziękowania wykonawcom i opiekunom oraz długopisy z logo dla uczestników i gości.
Konkurs piosenki odbył się z udziałem zaproszeni goście: przedstawicieli władz – pani Zuzanny Bielawskiej – Burmistrza Piławy Górnej i pani Bogusławy Barwacz – Wiceprzewodniczącej Rady Miasta, dyrektorów szkół – pani Renaty Pauczuk i pani Edyta Lisowskiej, dyrektora MOK – pana Tomasza Jamróga oraz przewodniczącej Rady Rodziców pani Renaty Leśniak. Udział wzięły również dzieci z najstarszych Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej i rodzice jako widownia.
Wstępem a zarazem zaproszeniem do konkursu był występ dzieci z grupy „Motylków” w scence teatralnej pt. Kłopoty Skrzatów.

a) na zakończenie działań programowych 22 listopada 2016 roku odbyła się akcja nasadzania krzewów w ogrodzie przedszkolnym. Dzieci z udziałem rodziców i wychowawców sadziły zakupione krzewy ozdobne opatrzone tabliczkami z nazwą grup i logotypami. W akcji uczestniczyło 160 osób. Działania te miały na celu uczyć dzieci wrażliwości estetycznej oraz kształtować prawidłowe nawyki opieki nad własnym drzewkiem, a w przyszłości kształtować szeroko pojętą świadomość przyrodniczą dzieci.