Konkurs fotograficzny – klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej, ul. Mickiewicza 5, 58-240 Piława Górna. Z administratorem mogą się Państwo kontaktować poprzez adres e-mail: dyrekcja_przedszkolepg@interia.pl
  2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem można się skontaktować przez adres  e-mail: iod@bodo24.pl
  3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) wynikającego z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w sprawie przeprowadzania konkursu, turnieju lub olimpiady.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie, turnieju lub olimpiadzie. 
  5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu załatwienia sprawy,
    a następnie przez okres wynikający z przepisu prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa wewnętrznego – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
  7. W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu następujące prawa:

– prawo dostępu,
– prawo do sprostowania,
– prawo do ograniczenia,
– prawo do wniesienia sprzeciwu,
– prawo do usunięcia,
– prawo do przenoszenia,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.