Nabór na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY

Piława Górna 14.10.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 11 ust.1 i art.13 w związku z art.2 pkt.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 poz.1282 ) oraz Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Przedszkolu Publicznym w Piławie Górnej

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina”

w Piławie Górnej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

wymiar czasu pracy – ½ etatu

 1. Wymagania niezbędne kandydata:
 2. Posiada obywatelstwo polskie.
 3. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 4. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe lub za inne przestępstwo popełnione umyślnie.
 5. Spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz.289)

 

 1. Wymagania dodatkowe
 2. Komunikatywność w kontaktach służbowych.
 3. Zdolność do podejmowania działań mediatorskich.
 4. Sumienność, rzetelność, kreatywność i samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań bieżących spraw,
 5. Gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
 6. Znajomość:
  • zagadnień rachunkowości budżetowej,
  • przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
  • przepisów oświatowych i samorządowych,
  • przepisów podatkowych i płacowych, przepisów ZUS
  • przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,
  • przepisów z zakresu o ochronie danych osobowych i o dostępie do informacji publicznej
  • znajomość obsługi programów komputerowych, w tym: finansowo-księgowych płacowych
 1. Dodatkowym atutem będzie co najmniej 6 miesięczny staż w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na podobnym stanowisku.

III. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 4. Sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostki budżetowej.
 5. Praca w oparciu o najnowsze przepisy prawa finansowego.
 6. Nadzór nad zamówieniami publicznymi.
 7. Naliczanie i prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej oraz rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym.
 8. Bezpośrednie nadzorowanie pracy magazyniera i intendenta.
 9. Wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej należą do kompetencji głównego księgowego.

 

Warunki pracy:

1/2 etatu (20 godzin tygodniowo). Zatrudnienie na czas określony z możliwością  uzyskania umowy na czas nieokreślony. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Stanowisko pracy zlokalizowane będzie w pomieszczeniu biurowym budynku Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej. Pomieszczenie wyposażone jest w sprzęt biurowy. Pomieszczenie pracy spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy

 

Dane dotyczące wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie konkursu wyniósł mniej niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. List motywacyjny
 3. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej.
 4. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o pracę (do pobrania)
 5. Potwierdzone z zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje zawodowe, wymienione w pkt. I 4, kserokopie dokumentów   o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 6. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz.289)
 7. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 9. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego.
 10. Podpisana klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych. (do pobrania)

 

 

 

V Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej, ul. A. Mickiewicza 5  (u dyrektora placówki), lub pocztą na adres : Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej, 58-240 Piława Górna ul. A. Mickiewicza 5, w terminie do dnia: 2 listopada 2021 r.                 do godziny 14 00

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy”

 

Ważne:

 1. Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej po upływie w/w terminu, nie będą rozpatrywane.
 2. Brak podpisu na CV, oświadczeniach będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych;
 3. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego               i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych              w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 4. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności;
 5. Kserokopie wszystkich dokumentów składanych w ramach naboru, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydatów za zgodność z oryginałem. Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do kolejnego etapu konkursu;

Dodatkowe informacje w/s konkursu, można uzyskać codziennie w godzinach od 1100 do 1300  bezpośrednio u dyrektora placówki, lub telefonicznie pod numerem 74 8371 218.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru zostanie podana :

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip-teczowakraina.org.pl

– na stronie internetowej Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” www.teczowakraina.org.pl

– na tablicy informacyjnej Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej

– na stronie BIP Urzędu Miasta w Piławie Górnej pilawagorna.biuletyn.net

 

 


                                                                                         Barbara Mazur
Dyrektor Przedszkola Publicznego

„Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej