Nabór na stanowisko SPECJALISTA DS. KADR

Piława Górna 05.11.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 11 ust.1 i art.13 w związku z art.2 pkt.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 poz.1282 ) oraz Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Przedszkolu Publicznym w Piławie Górnej

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina”

w Piławie Górnej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

SPECJALISTA DS. KADR  

 

wymiar czasu pracy – ½ etatu

 1. Wymagania niezbędne kandydata:
 2. Posiada obywatelstwo polskie.
 3. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 4. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe lub za inne przestępstwo popełnione umyślnie.
 5. Posiada kwalifikacje zawodowe:
 • wykształcenie wyższe i co najmniej 2 lata stażu pracy
 • wykształcenie średnie i co najmniej 4 lata stażu pracy
 1. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 2. Biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych;
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku

 

 1. Wymagania dodatkowe
 2. Znajomość:
 • zagadnień dotyczących ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy prawa oświatowego, zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych, archiwizacji dokumentacji, o ochronie danych osobowych, z zakresu prawa pracy oraz  znajomość przepisów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • programów: Kadry ProgMan oraz  MS Office, Word i Excel),
 1. Odpowiedzialność, samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań
 2. Umiejętność organizacji własnej pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
 3. Komunikatywność w kontaktach służbowych.
 4. Dodatkowym atutem będzie co najmniej 6 miesięczny staż w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na podobnym stanowisku.

 

III. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie dokumentacji kadrowej;
 2. Przygotowywanie umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania zobowiązany jest przepisami prawa;
 3. Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej;
 4. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych itp. stosownie do przepisów Karty Nauczyciela i Kodeksu Prac
 5. Wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika;
 6. Współpracowanie i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków  o renty i emerytury do organu rentowego oraz prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej (zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników );
 7. Prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;
 8. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji staży, przygotowania zawodowego, itp.;
 9. Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich i szkoleń BHP pracowników oraz kontrola ich aktualności;
 10. Sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami, SIO, GUS, PPK
 11. Sporządzanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska (KOBIZE i zestawienie o zakresie korzystania ze środowiska)
 12. Prowadzenie rejestru delegacji i zaświadczeń,
 13. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień, których przedmiotem są dostawy, usługi i roboty budowlane, w trybach wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań zakupowych o udzielenie zamówień publicznych we współpracy z intendentem, prowadzenie rejestru zamówień publicznych, przygotowywanie umów).
 14. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wyposażenia oraz prowadzenie dokumentacji związanej z inwentaryzacją zgodnie z przepisami;
 15. Ścisła współpraca z głównym księgowym i intendentem
 16. Wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej należą do obowiązków specjalisty ds. kadr.

 

Warunki pracy:

1/2 etatu (20 godzin tygodniowo). Zatrudnienie na czas określony z możliwością  uzyskania umowy na czas nieokreślony. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Stanowisko pracy zlokalizowane będzie w pomieszczeniu biurowym budynku Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej. Pomieszczenie wyposażone jest w sprzęt biurowy. Pomieszczenie pracy spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy

 

Dane dotyczące wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie konkursu wyniósł mniej niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. List motywacyjny.
 3. Życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej.
 4. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o pracę (do pobrania).
 5. Potwierdzone z zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje zawodowe, wymienione w pkt. I 4, kserokopie dokumentów   o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.
 6. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie o niekaralności.
 9. Oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
 10. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego.
 11. Podpisana klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych.  (do pobrania)

 

V Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej, ul. A. Mickiewicza 5  (u dyrektora placówki), lub pocztą na adres : Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej, 58-240 Piława Górna ul. A. Mickiewicza 5, w terminie do dnia: 15 listopada 2021 r. do godziny 12 00

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. kadr”

 

Ważne:

 1. Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej po upływie w/w terminu, nie będą rozpatrywane.
 2. Brak podpisu na CV, oświadczeniach będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych;
 3. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 4. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności;
 5. Kserokopie wszystkich dokumentów składanych w ramach naboru, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydatów za zgodność z oryginałem i podpisane. Brak podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do kolejnego etapu konkursu;

Dodatkowe informacje w/s konkursu, można uzyskać codziennie w godzinach od 1100 do 1300 bezpośrednio u dyrektora placówki, lub telefonicznie pod numerem 74 8371 218.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie zostanie podana :

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.teczowakraina.org.pl

– na tablicy informacyjnej Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej

– na stronie BIP Urzędu Miasta w Piławie Górnej pilawagorna.biuletyn.net

– na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Piławie Górnej

 

 


                                                                                                     Barbara Mazur
Dyrektor Przedszkola Publicznego
„Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej