Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej – http://teczowakraina.org.pl/. O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem. Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Piławie Gornej dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://teczowakraina.org.pl/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. W Przedszkolu Publicznym „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa http://teczowakraina.org.pl/ spełnia wymagania w 91,92%.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa http://teczowakraina.org.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
o filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
o dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
o część plików nie jest dostępna cyfrowo
Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
Zdjęcia i grafiki w serwisie mają właściwie zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.

Data sporządzenia deklaracji

Deklaracje sporządzono dnia 03-02-2021 r.
Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 26-03-2024 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Przedszkola Publicznego „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej.

Kontakt i informacje zwrotne

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Angelika Idziak
e-mail: kadryprzedszkole@outlook.com lub dyrektor przedszkola:
dyrekcja_przedszkolepg@interia.pl, telefon:74 837 12 18
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępność.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

1. Dojazd do siedziby:
• Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina”, ul. Mickiewicz 5, 58-240 Piława Górna
tel. 74 8371218
email: dyrekcja_przedszkolepg@interia.pl
2. Informacje
Do budynku przedszkola prowadzą dwa główne wejścia ze schodami bez podjazdów, znajdujące się przy osiedlowej uliczce,. Dodatkowo od strony dostaw kuchennych oraz od strony ogrodu znajdują się wyjścia, które w razie konieczności mogą być użyte jako wyjścia ewakuacyjne. Osobą oddelegowaną do udzielania informacji jest Dyrektor Przedszkola. Budynek jest dwupoziomowy, nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Posiada korytarz oraz schody prowadzące na piętro i do piwnicy. W korytarzach budynku znajdują się standardowe przejścia z których może korzystać osoba niepełnosprawna. Przedszkole zostało wyposażone w schodołaz akumulatorowy z krzesełkiem. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.
Po termomodernizacji budynku nazwy i numery pomieszczeń zostały zaopatrzone w tabliczki informacyjne w alfabecie Braille’a.
4. Dostępność parkingu:
• ogólnodostępny parking
5. Dostępność toalety:
• w budynku znajdują się dwie toalety dla dorosłych, jedna na piętrze budynku, druga
w pomieszczeniach piwnicznych.
Barbara Mazur – osoba do kontaktu w sprawie dostępności architektonicznej
tet.74-837 12 18
e-mail: dyrekcja_przedszkolepg@interia.pl